petroyag

Aydınlatma Metni

Amaç ve Kapsam

İşbu KVKK ile uyumlu olarak hazırlanan Aydınlatma Metni, Petroyağ’ın Veri Sorumlusu olarak yasalar kapsamında işlediği kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işleme faaliyetlerini açıklama amacıyla hazırlanmıştır. 

Tanımlamalar

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda listelenmiş olan tanımlamalar geçerli olacaktır:
Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi; veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Petroyağ, veri sahibi tarafından veya üçüncü kişi veri sahibinin açık rızası ile şirkete iletilen her tür kişisel veriyi, yerel ve uluslararası kişisel veri koruma mevzuatı ve ikincil düzenlemelerde yer alan hükümlere riayet ederek ve gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak işleyecektir. 

KVKK kapsamında, “Veri İşleme Faaliyetleri” her türlü kişisel verilere yönelik olarak; tutma, kayıt altına alma, saklama, aydınlatma, aktarma, silme, imha etme, sınıflandırma, geri alma, erişim sağlama ve yasaların gerekli gördüğü diğer faaliyetleri tanımlamaktadır.

Petroyağ, edindiği veri sahibi, tedarikçi, iş ortağı, müşteri ve diğer üçüncü kişi verilerini KVKK madde 5 ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki aşağıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir: 

- İlgili veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, 
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,
- Tedarikçi, iş ortağı veya üçüncü kişi ile yapılan sözleşme kapsamında veri işlenmesi, 
- Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi kapsamında veri işlenmesi, 
- Amaçla sınırlı olmak kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatini gerektirdiği durumlarda veri işlenmesi,
- Fiili imkânsızlık ile rızasının açıklayamayan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin veya başkasının hayatı/beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma halinde veri işlenmesi. 

Petroyağ tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenme amaçları şu şekildedir:

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 
- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
- İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
- İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, 
- Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 
- Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 
- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 
- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
- Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
- Talep/şikayetlerin takibi, 

Veri Sahibinin Hakları

KVKK madde 11 doğrultusunda Veri Sahibi’nin hakları şu şekildedir:

- Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini ve eğer transfer ediliyorsa nereye transfer edildiğini öğrenme.
- Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
- Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
- Kişisel Verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, KVKK ve ilgili yasal mevzuatın öngördüğü şekilde ve sınırlar ve yasal süreler çerçevesinde, Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- İşlenen Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel Verilerinin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel veri sahibi, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerine yönelik veri sahibi, her türlü sorularını / itirazlarını Petroyağ adına Veri Sorumlusu’na  info@petroyag.com veya petroyag@hs01.kep.tr  adresinden yazılı olarak iletebilir.

 
14/01
2022

Anadolu’nun en büyük 500 şirketi arasındayız!

Ekonomist dergisinin açıkladığı Anadolu 500 listesinde yer almaktan dolayı mutluyuz. İşimizi hep bir adım ileriye taşımamızı sağlayan tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve müş...devamı
16/11
2021

Projemizin başarısı sınırları aştı!

Petroyağ Grup olarak Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi iş birliğinde yürüttüğümüz AR-GE projesinde önemli bir aşama kaydettik. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik ...devamı

site design & technology
PROJX
www.projx.com.tr